FANDOM


Aasimnars

Aasimarowie

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Aasimar

Szlachetni potomkowie Planów Wyższych, aasimary są śmiertelnikami, w których żyłach płynie niebiańska krew. Podobnie jak ich niebiańscy przodkowie, aasimary są zazwyczaj uprzejme, honorowe i dumne. Przeważnie żyją pośród ludzi, często zostając bohaterami i przywódcami ich wspólnot, jako że stale walczą o sprawiedliwość i powodzenie ich śmiertelnych krewniaków.

Osobowość: Większość aasimarów posiada aurę pewności i urok osobisty, który wzbudza zaufanie wśród dobrych ludzi i sprawia, zaś źli zgrzytają zębami na sam ich widok. Lojalne, odważne i często uczciwe aż do bólu - łatwo zauważyć ich niebiańskie pochodzenie, z którego są bardzo dumni. Aasimary podświadomie czują obowiązek przewodzenia i protegowania, walki za sprawiedliwość i niszczenie zła w każdej chwili. Ta pasja powoduje, że zdobywają wielu bliskich przyjaciół, ale także mnóstwo zawziętych przeciwników. Choć respektują prawo innych do wyboru własnej drogi życia, bardzo niewielu aasimarów może bezczynnie się przyglądać czemuś moralnie wątpliwemu. Niektórzy mogą uważać je za apodyktyczne, ale te istoty są najprawdopodobniej tymi, których nie powinno się pozostawiać na pastwę losu.

Opis: Co prawda praktycznie wszystkie aasimary mogą być przyrównane do ludzi lub półelfów, posiadają one cechy zdradzające ich szlachetne pochodzenie. Nieskazitelna skóra i promieniste włosy to pierwsza zauważalna różnica. Niektórzy posiadają bardziej nietypowe przymioty, takie jak płomiennie metaliczne oczy, niewielki róg wyrastający z czoła a nawet znamię w kształcie świętego symbolu. Aasimary rzadko kiedy interesują się wymyślnymi ubraniami lub innym materialnymi rzeczami i zwykle noszą się pospolicie, dopasowując się do społeczeństwa, w którym się wychowały. Poruszają się w zdecydowany acz delikatny sposób, co dodatkowo zwiększa ich umiejętność wyróżniania się w tłumie.

Relacje: Aasimary zwykle bardziej interesują się drogą, jaką kierujesz się w życiu, niż twoją rasą, ale i oni czasem dają się zaślepić uprzedzeniom. Gardzą diabelstwami, jak i innymi istotami, które uważają za zbrukane złem. Ich naturalna charyzma pozwala im zwrócić uwagę większości stworzeń, podczas gdy ich współczucie, uczciwość i niezawodność sprawia iż nawiązują długotrwałe przyjaźnie z większością ludzi o dobrych intencjach. Inni wiedzą, że aasimary są czystym i szlachetnym ludem, więc są bardziej szanowani i obdarzani większym zaufaniem niż większość sferotkniętych. Dzięki ich zainteresowaniu dobrem innych, aasimary często urastają do pozycji przywódczej i prestiżowej w ich społeczeństwie, zarówno na tle społecznym, jak i religijnym.

Charakter: Z natury dobre i czyste, aasimary posiadają charakter podobny ich niebiańskim przodkom. Z nieznanych powodów jest to także predyspozycją do praworządności, jednak znajdą się tacy, którzy dla większego dobra gotowi są złamać kilka zasad oraz przy okazji parę kości. Jednakże, mimo iż większość walczy przeciwko złu gdziekolwiek zacznie się ono rozprzestrzeniać, niektóre aasimary zeszły na drogę zdrady i ciemności, zaczynając wzbudzać strach w tych, których niegdyś chronili.

Ziemie Aasimarów: Nie posiadając i nie pragnąc żadnych wspólnot, aasimary często uważają za dom Sigil lub ludzkie miasta w Wyższych Planach. Pojedyncze aasimary można spotkać praktycznie wszędzie, walczące o sprawiedliwość i niosące dobro, niezależnie od tego czy są mile widziane.

Wiara: Prawie wszystkie aasimary wynoszą zasady Dobra i Porządku ponad wszystko, z własnym życiem włącznie. Wiele podróżujących aasimarów jest paladynami, inni służą jako kapłani dobrych bóstw. Aasimary są najliczniejsze w Synach Łaski i Harmonium, jako że fundamentem tych frakcji jest niesienie dobra innym w ten czy inny sposób. Pomimo swej uprzejmości, rzadko szanują frakcje, które skupiają się na jednostce miast na społeczności i darzą mocną niechęcią niezdrowe filozofie frakcji Grabarzy i Loży Ponurych.

Język: Aasimary mówią Planarnym Wspólnym, wiele uczy się także Niebiańskiego.

Imiona: Aasimary często otrzymują od swoich rodziców ludzkie imiona, jednak niektóre biorą sobie niebiańskie imiona, aby umacniać swoją więź z Planami Wyższymi w swoim życiu.

Poszukiwacze Przygód: Niewiele aasimarów może lub chce odrzucić swoje cnotliwe dziedzictwo i z tego powodu wiele czuje, iż ich obowiązkiem jest niesienie prawości, uczciwości i dobroci we wszystkich płaszczyznach egzystencji. Wiele z nich po zobaczeniu, ile zła trzeba obalić, wybiera drogę poszukiwacza przygód jako sposób na poczynienie jak największego dobra. Niektóre wierzą, że najlepszą drogą do wygrania ze złem jest wiedzenie przykładnego życia w swym domowym otoczeniu i chronienie go od zepsucia. W każdym razie, aasimary starają się żyć w zgodzie ze swoimi niebiańskimi przodkami, którzy z całą pewnością wciąż żyją i mają oko na swoich potomków.

Odgrywanie Aasimara: W twoich żyłach płynie niebiańska krew. Jesteś ucieleśnieniem odwagi, honoru, współczucia i szczerości. Jako czempion dobra jesteś zobowiązany do obrony swych słabszych pobratymców, tak samo, jak należy ci się okazywany przez nich szacunek. Twoim obowiązkiem jest być czujnym na zło i uderzać w nie przy każdej sposobności. Występek i niegodziwość są twoimi przeciwnikami, tak samo jak ci, którzy je rozprzestrzeniają. Sprawiedliwość i pokój są nagrodami samymi w sobie w miarę jak podróżujesz przez plany niwecząc występki innych i mszcząc niesprawiedliwe śmierci. Choć sława i potęga to narzędzia do głoszenia dobra, musisz być ostrożny, aby nie popaść w arogancję i chciwość ryzykując przemianę w to, czego nade wszystko nienawidzisz.


RASOWE CECHY AASIMARÓW Edytuj

  * +2 Roztropność, +2 Charyzma. Z racji swojego pochodzenia aasimary są mądrymi i inspirującymi przywódcami.
  * Średniego rozmiaru humanoid.
  * Bazowa prędkość aasimara to 9 metrów.
  * Odporność na kwas, zimo i elektryczność (5)
  * Światło dnia (zn): Aasimar może użyć światła dnia raz dziennie, jakby był czarodziejem o poziomie postaci.
  * Rasowa premia +2 do testów Nasłuchiwania i Wypatrywania.
  * Widzenie w ciemnościach: 18 metrów.
  * Automatyczne języki: planarny handlowy, regionu rodzinnego. Języki premiowe: dowolne (oprócz tajemnych języków, takich jak druidów).
  * Rodzimy plan: wszystkie (najczęściej jedna ze sfer wyższych).
  * Ulubiona klasa: Paladyn
  * Dostosowanie poziomu +1

Aasimar Edytuj

The noble scions of the Upper Planes, aasimar are mortals that bear remnants of celestial blood in their veins. Much like their celestial ancestors, aasimar tend to be kind, honorable, and proud. They normally live among humans, often becoming heroes and leaders of their communities as they continuously strive to bring justice and prosperity to their mortal kin.

Personality: Most aasimar possess an air of confidence and charm that sets good folk at ease and causes evil folk to grit their teeth. Loyal, courageous, and often honest 'till it hurts, it's easy to see their celestial heritage, which they take great pride in. Aasimar feel deep down that they have a duty to lead and protect, to fight for justice, and to crush evil at every turn. This passion causes them to make many close friends, as well as many bitter enemies. While they respect the rights of others to choose their own ways of life, very few aasimar could sit idly by if they saw something morally questionable. Some people might view them as overbearing, but such folk are those who probably shouldn't be left to their own devices.

Physical Description: While nearly all aasimar can arguably pass for humans or half-elves, they all possess features of their noble heritage that give them away. Flawless skin and radiant hair is typically the first sign that there's something different about them. Some posses more distinctive features such as vibrant metallic eyes, a tiny unicorn horn growing from their forehead, or even a birthmark shaped like a holy symbol. Aasimar rarely have much interest in fanciful clothing or other materialistic things, and tend to dress in the normal style of whatever community they were raised in. They carry themselves with a strong yet gentle demeanor, which adds to their ability to standout in a crowd.

Relations: Aasimar are usually more interested in what kind of life you live than your race, but they don't fail to acquire prejudices. They tend to disdain tieflings on principle along with anyone who they consider tainted with evil. Their natural charisma allows them to gain the attention of most creatures, while their compassion, honesty, and reliability earns them long-lasting friendship with most well-intending people. Others know that aasimar are clean and honest folk, so they're trusted and respected more than most planetouched. Because of their interest in the welfare of others, aasimar often rise to positions of leadership and prestige in their communities such as religious leaders, advisors, or constables.

Alignment: Inherently pure and good, nearly all aasimar side with their celestial ancestors in alignment. For whatever reason there is also a predisposition towards lawfulness, though a few will do just about anything to serve the greater good, even if it means breaking a few rules and probably a few bones. However, though most fight against evil wherever it gains power, some aasimar have been known to fall into treachery and darkness, gaining the enmity and fear of those they once protected.

Aasimar Lands: Having no communities of their own, nor desiring any, aasimar often keep a home in Sigil or in human towns on the Upper Planes. Individual aasimar can be found just about anywhere, fighting injustice and spreading good whether they're welcome or not.

Belief: Almost all aasimar hold the tenets of Good and Order dear above all else, even their own lives. Many adventuring aasimar are paladins, with others serve as clerics to good deities. Aasimar are most numerous among the Sons of Mercy and the Harmonium, as these factions exist to spread good to others in one way or another. Though polite, they rarely have much respect for factions that focus on the self above the community, and strongly dislike morbid factions such as the Dustmen and the Bleak Cabal.

Language: Aasimar speak Planar Trade, and many learn to speak Celestial.

Names: Aasimar are often given human names by their parents, though a few take on celestial names to further identify themselves later in life.

Adventurers: Few aasimar can, or want to, deny their righteous heritage, and therefore many feel it is their duty to sponsor integrity, honesty, and kindness through all the realms of existence. Many, after seeing how much evil there is to be overthrown, take the road of adventuring as the path to do the most good. Some believe that the best way to win against evil is to maintain an exemplary life within their own home communities and protect them from corruption. In either case, the aasimar are normally trying to live up to their celestial ancestors, who are more than likely still alive and keeping an eye on their descendents.

Role-playing an Aasimar: Within you is the blood of celestials. You are the embodiment of courage, honor, compassion, and sincerity. As a champion of good, you are charged with defending your weaker kin, just as you are entitled to their respect. It is your responsibility to be ever watchful for evil and to strike it down at every opportunity. Vice and wickedness are your enemies, as are those who would spread it. Justice and peace are their own rewards as you travel the planes undoing the wrongs of others and avenging unjust deaths. Though fame and power are tools to spread the word of good, you must be careful not to allow yourself to fall to arrogance and greed, and risk becoming what you hate most.

AASIMAR RACIAL TRAITS

  * +2 Wisdom, +2 Charisma. The aasimar's heritage makes them wise and inspiring leaders. 
  * Medium-sized humanoid. 
  * Aasimar base speed is 30 feet. 
  * Acid, cold, and electricity resistance 5. 
  * Daylight (Sp): Aasimar can use daylight once per day as cast by a sorcerer of their character level.
  * +2 racial bonus on Listen and Spot checks. 
  * Darkvision up to 60 feet. 
  * Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic). 
  * Plane of Origin: Any (often one of the Upper planes). 
  * Favored Class: Paladin. 
  * Level Adjustment +1.