FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.


TłumaczenieEdytuj

Bluźniercza istota (Ogólne; Frakcyjne)

Przez waszą pozycję i silną pogardę wobec mocy jesteście zdolni do zablokowania kontaktu wierzącego z bóstwem.

 • Frakcje: Atar
 • Wymagania: Potępienie i charyzma 15
 • Korzyści: Przez udany rzut Zastraszenia sprawiasz, że wszystkich (bez względu na charakter) w promieniu 30 stóp tracą umiejętności, które dostali do bóstw. Cele którym nie udał się rzut Motywacyjny sprawdzany jest ST do twego zastraszenia wraz z współczynnikiem koncentracji obydwu celów (ST 10+poziom+modyfikator charyzmy), żeby móc użyć czaru lub zdolności. Cele którym się nie udał rzut Motywacyjny jest sprawdzane ST z waszym poziomem zastraszenia. Gdy osobnik będzie próbował rzucić czar lub użyć zdolności związanej z bóstwem, będzie musiał skonfrontować koncentrację z ST(ST=10+poziom czaru+premia z charyzmy). Można kontynuować ten stan rzeczy dla większej ilości kręgów równego 3+modyfikator charyzmy, podczas czego można bez skrępowania chodzić i atakować. Można użyć 1 raz dziennie.

Potępienie (Ogólne)

Wasz opór wobec mocy powoduje gniew i obawę innych.

 • Frakcje: Atar
 • Korzyści: Przez szyderczy i drwiący krzyk komentujesz otrzymywane siły osobnika od bóstwa i odrywasz ich od obowiązków. Jeżeli to zrobisz, sprawdzasz swoje zastraszenie +4 przeciwko Motywacji celu. Przy nieudanym rzucie obronnym osobnik otrzymuje karę -4 do Koncentracji, Podsłuchiwania, Motywacji i Przeszukiwania. Możesz przedłużać ten stan i czynić to, co chcesz, z wyjątkiem rzucania czarów z użyciem słów i innych zdolności wymagających mowy.

'Przeciw indoktrynacji '(Ogólne)

Czasem lepiej jest rozgłaszać wasze wyznanie. “Lepiej” nie zawsze oznacza “łatwiej”, ale niektóre osoby wybierają tę drogę nawracania. Przez codzienne dyskusje filozoficzne, propagandę i pranie mózgów lepiej jest innym zrozumieć wasz punkt widzenia.

 • Frakcje: Atar, Wolna Liga, Liga Rewolucyjna.
 • Wymagania: Dyplomacja 9, Wiedza o (Frakcjach i gildiach\\\Religii) 9
 • Korzyści: Ten atut może być używany do przekonania kogoś by pozostawił swoją frakcję\gildię lub do zmiany religii, zależnie od punktu jakiego początkowo się spotkacie. Każdego dnia po spędzeniu przynajmniej godziny na dyskusji z celem o filozofii (lub organizacji) jest sprawdzana twoja dyplomacja i wiedza z tym osobnikiem. Jeżeli za każdym razem przeciwnik doznaje klęski, zaczyna wątpić w prawdy głoszone przez swą religię, frakcję\gildię. Po piątym powodzeniu z rzędu osobnik całkowicie zmienia swój punkt widzenia i rezygnuje z tej drogi którą podążał. Jeżeli po piątej próbie znów przegra, rezultat utrzymuje się przez co najmniej rok.
 • Specjalne: Gracze będą mieli zapewne niewielką ilość dyskusji podczas gry i zostać może dane premię +4 do dyplomacji gracza podczas testów na skuteczność argumentów. Aby otrzymać atut konieczna jest nie tylko wiedza o frakcjach i religiach, ale też odpowiednie wyszkolenie i zwracanie uwagi na efektywne argumenty i zdolność reagowania wobec podobnych argumentów. Jeżeli DM będzie chciał dyskutować bez atutu otrzymuje kary albo jest z góry skazany na niepowodzenie.

Odmowa dekretu (Ogólne; Frakcyjne)

Odmawiacie ukorzenia się wobec cudzej woli.

 • Frakcje: Atar, Wolna Liga, Liga Rewolucyjna
 • Wymagania: Żelazna wola, Śliski
 • Korzyści: Jesteś niewrażliwy na skutki przymusu (np. czar ucieczka) o ile twój poziom nie jest niższy od drugiej strony o 4.

Niegodny błogosławieństwa (Ogólne; Frakcyjne)

Twój brak wiary w powszechny system wierzeń powoduje, że jesteś odporny na efekty “boskiej” magii.

 • Frakcje: Atar
 • Korzyści: Otrzymujesz modyfikator +1 na rzuty obronne przeciw boskiej magii.

Bez wiary w cuda (Ogólne; Frakcyjne) Twoje wyparcie się mocy jest tak wielkie, że ignorujesz działanie boskiej magii.

 • Frakcje: Atar
 • Wymagania: Niegodny błogosławieństwa i 6 poziom
 • Korzyści: Posiadasz odporność +5+twój poziom przeciwko magii boskiej. Nie można dobrowolnie obniżyć poziomu odporności, nawet w wypadku zaklęć pożytecznych (leczenie itp.).

Heretyckie uderzenie (Ogólne; Frakcyjne)

Wasz brak zaufania do bóstw pozwala na całkowite ominięcie jakichkolwiek ochron otrzymanych przez ich zwolenników.

 • Frakcje: Atar
 • Wymagania: Potępienie, bazowy premia ataku +6
 • Korzyści: Twój atak całkowicie ignoruje KP i premie, które są otrzymywane za ochronną magię boską (np. święty pancerz).

Heretycka furia (Ogólne; Frakcyjne)

Twój brak wiary w potęgę bóstw umożliwia ominięcie wszelkich ochron, jakie dają oni swoim czcicielom.

 • Wymagania: Członkostwo w Atar. Bazowy atak +6
 • Korzyści: Otrzymujesz 1k6 do ataku, kiedy walczysz z tymi, co rzucają zaklęcia z magii boskiej.

Kapłan Wielkiego Nieznanego (Ogólne; Frakcyjne)

Część członków Ataru uznaje tylko jednego boga - Wielkiego Nieznanego.

 • Wymagania: Członkostwo w Atar lub Godsmen. Dostęp do dziedziny zaklęć kapłańskich (access to a domain)
 • Korzyści: Jesteś teraz kapłanem Wielkiego Nieznanego i musisz zrzec się swego dawnego bóstwa, jako bóstwo nieprawdziwe, oszukańcze. Zachowujesz jednak swoje zdolności do dziedziny zaklęć kapłańskich a także je zmienić (należy zachować zgodność z charakterem postaci np. bohater chaotyczny nie może zmienić dziedziny na Prawo)

Odnowiona wiara (Ogólne; Frakcyjne)

 • Wymagania: Członkostwo w Atar, Oku Umysły lub Stowarzyszeniu porządku.
 • Korzyści: Z powodu wiary w moc nieboską (Wielki Nieznany dla Ataru; Własne JA dla Oka Umysłu lub Multiwersum dla Stowarzyszenia porządku) twoje moce z magii boskiej, pomimo czynów przeciwko bóstwo, które uwolniło cię z jego władzy. Pełna funkcjonalność w nowym systemie wiary zostaje przywrócona (np. Eks-kapłan staje się z powrotem kapłanem) zachowując wszystkie moce od boga z tą różnicą, że są one teraz mocniejsze od tradycyjnych.

All divine magic this feat grants access to, and all divine magic gained after it’s acquisition, ceases to be called ‘divine’ magic, and abilities that affect ‘divine’ magic have no affect on these powers. In name, they are considered ‘Belief Magic,’ though this abides by the same restrictions and benefits of divine magic (e.g.: can be used in armor). However, things that affect divine magic (such as the Athar feat of Faithless Blessing) does not affect belief magic.


Śliski (Ogólne)

Żyjecie wolni i będziecie bronić swej swobody za wszelką cenę.

 • Frakcje: Atar, Wolna Liga, Liga Rewolucyjna
 • Korzyści: Otrzymujesz modyfikator +1 dla rzutów obronnych na czary i +2 dla wszystkich rzutów obronnych, gdy uciekasz.

OryginałEdytuj

Blasphemous Presence [General, Faction-Dependent] By taking a stand and voicing your disdain for the powers you are capable of undermining the devotion of divine servants.

 • Prerequisite: Membership in the Athar. Cha 15, Condemnation.
 • Benefit: By making a successful Intimidate check as a full round action you force any characters within 30 feet that receive power from a deity to focus on you instead of their spells. Targets that fail a Sense Motive check against the DC of your Intimidate check must make a Concentration check (DC 10 + spell level + your Charisma modifier) to cast a spell or use a spell-like ability. You may continue this distraction for a number of rounds equal to 3 + your Charisma modifier, during which you can attack and move normally but may not cast spells or activate magical items. This is a supernatural ability usable once per day.

Condemnation [General, Faction-Dependent] Your defiance of the gods themselves invokes anger and fear in others.

 • Prerequisite: Membership in the Athar.
 • Benefit: By shouting taunts and derisive comments at someone who receives power from a deity you distract them from their duties. If you succeed with an Intimidate check with a +4 bonus opposed by the target’s Sense Motive check, you impose a -4 penalty to the Concentration, Control, Listen, Sense Motive, Spot, and Planar Expertise checks of the target while the ranting continues. You may take other actions while speaking, though you may not cast spells with verbal components or use any other abilities that require speech.

Counter-Indoctrinate [General, Faction-Dependent] Sometimes the best way to get your creed out on the planes is to convince someone else they’re wrong. Easier said than done, of course, yet some individuals choose to make an art of such persuading. Whether through daily debates of philosophy, propaganda, or plain old brainwashing, you know how to get your point through the thickest head.

 • Prerequisite: Membership in the Athar or Free League or Revolutionary League. Diplomacy 9 ranks, Knowledge (factions and guilds) or Knowledge (religion) 9 ranks.
 • Benefit: This feat can be used to convince someone to leave their faction or guild, or to abandon their current religion, depending on which prerequisites you meet. Each day, after spending at least an hour speaking with the target creature about philosophy (and how their organization is flawed), make a Diplomacy check. The target opposes this roll with the appropriate Knowledge check, adding their character level as a bonus. Each consecutive day the creature fails the check they become less convinced of the truth as proclaimed by their faction or religion, until after failing five checks in a row they reach the point where they will abandon their current affiliation without some significant event to change their mind. If the creature succeeds five consecutive times, they become immune to the effects of this feat for at least a year.

Special: Players should probably role-play some of these discussions during out of game time, and the DM may give up to a +4 bonus to the player’s Diplomacy check based on the merits of their arguments. Naturally, characters are not required to have this feat to discuss faction politics or even to dissuade faction members from their current beliefs. Rather, this feat illustrates special training and consideration for effective arguments that make it much more likely for these arguments to succeed. If the DM wants to use this system without requiring a feat be taken, provide a large penalty to anyone who does not possess this feat or make it impossible to convince certain individuals.

Deny Edict [General, Faction-Dependent] You refuse to bow to the will of others.

 • Prerequisite: Membership in the Athar, Free League, or Revolutionary League. Iron Will, Slippery.
 • Benefit: You are immune to compulsion effects unless the caster level is four levels higher than your character level.

Divine Resistance [General, Faction-Dependent] The Athar are resistant to most divine spells.

 • Prerequisite: Membership in the Athar
 • Benefit: You gain a +2 bonus to saves vs divine spells.

Faithless Blessing [General, Faction-Dependent] Your lack of belief in the position of deities makes it more difficult for divine magic to affect you.

 • Faction: Athar.
 • Benefit: You gain a +2 bonus on all saving throws vs. divine spells.

Faithless Miracle [General, Faction-Dependent] Your denial of the powers is such that you can completely disregard divine magic.

 • Prerequisite: Membership in the Athar. Faithless Blessing, character level 6th.
 • Benefit: You gain Spell Resistance 5 + your character level against divine magic. You cannot voluntarily lower this spell resistance; even beneficial spells must overcome it.

Heretic’s Strike [General, Faction-Dependent, Fighter] Your confidence in the flaws of the powers enables you to bypass whatever protections they use to shelter their followers.

 • Prerequisite: Membership in the Athar. Condemnation, base attack bonus +6.
 • Benefit: Your attacks ignore deflection and enhancement bonuses to AC granted by divine spells such as shield of faith, magic vestment, and holy aura.

Heretic’s Fury [General, Faction-Dependent, Fighter] Your confidence in the flaws of the powers enables you to bypass whatever protections they use to shelter their followers.

 • Prerequisite: Membership in the Athar. Condemnation, base attack bonus +6.
 • Benefit: Your attacks gain +1d6 against divine casters.

Priest of the Great Unknown [General, Faction-Dependent] The Athar venerate the Great Unknown, which they believe is the only true divinity.

 • Prerequisite: Membership in the Athar or Godsmen, access to a domain.
 • Benefit: You are now a priest of the Great Unknown, and you must renounce your former deity as a fraud. However, you retain all your spellcasting abilities and may replace your spell domains with any other spell domains of your choice (you may only do this when you first take the feat, and you may not choose an alignment domain unless you are of that alignment, i.e. you cannot choose the Law domain unless you are lawful).

Normal: Priests may forsake their deity and worship the Great Unknown without taking this feat. However, they may not choose new domains when they do this. Clerics that worship the Great Unknown without ever having worshiped any previous powers gain access to the Knowledge domain as well as those domains that match their alignment.

Renewed Faith [General, Faction-Dependent]

 • Prerequisite: Membership in the Athar, Mind’s Eye or Transcendent Order.
 • Benefit: Due to your belief in a power beyond deities (such as the Great Unknown, or the Self, or the Multiverse), your spellcasting powers remain intact regardless of what sins or grievances you committed against a deity that caused you to loose your powers in the first place. Full functionality of any cleric levels you have is restored to you. Thus, if you were (for instance) a cleric of Kord, but ceased to have faith in Kord as a deity (and became an ex-cleric), by taking this feat, all the powers that Kord granted you are restored. The difference is that now, they are awarded by a higher power than Kord that you believe in: the Great Unknown for the Athar, the Self for the Mind‘s Eye, and the Multiversal Harmony for the Transcendent Order.

All divine magic this feat grants access to, and all divine magic gained after it’s acquisition, ceases to be called ‘divine’ magic, and abilities that affect ‘divine’ magic have no affect on these powers. In name, they are considered ‘Belief Magic,’ though this abides by the same restrictions and benefits of divine magic (e.g.: can be used in armor). However, things that affect divine magic (such as the Athar feat of Faithless Blessing) does not affect belief magic. Each faction has their own term for ‘belief magic.’ The Athar call it ‘The Unknown Power,’ the Mind’s Eye call it ‘Self-Empowerment,’ and the Transcendent Order call it ‘Harmony Magic.’

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki