FANDOM


Diabelstwo

Diablęta

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Diablę

Diablęta, przedstawiciele jednej z planarnych ras, stanowiącej potomstwo ludzi z domieszką krwi mieszkańców niższych planów. Taki rodowód przyczynia się do częstego unikania ich przez szanowaną część społeczeństwa, co w końcu kieruje je do zejścia na złą stronę prawa. Często dorastają bez rodziny i bliskich związków, ponieważ tylko niewielka część z nich odczuwa potrzebę opiekowania się innymi członkami swojego rodzaju. Mimo tych cech, diabelstwa często posiadają silną osobowość i dążą do władzy, bogactwa i szacunku.

Osobowość: Diablęta mają reputację postaci bystrych - wydaje się, iż zawsze wiedzą trochę o wszystkim. Jest to wynik ich pochodzenia - w przeciwieństwie do innych ras niemających domów, diablęta posiadają chęć odkrywania. Diablęta często są zmuszane do udowadniania, że są lepsze niż reszta swojej czarciej rodziny i dlatego zazwyczaj próbują wieść prym we wszystkim, co robią - często przewyższając w tym pozostałych mieszkańców Planów. W swoich działaniach często ponoszą olbrzymie ryzyko. W sytuacjach, w których inni wycofaliby się, nierzadko muszą naginać lub łamać prawo, co daje wrażenie, iż są niegodne zaufania i kłamliwe. Jest to oczywiście tylko stereotyp i nawet istnieje pewna liczba diabląt które są cnotliwe, prawe i szlachetne jak każdy paladyn. Ogromna większość wydaje się być jednak podejrzana.

Fizyczny Opis: Diablęta wyglądają jak normalny człowiek z kilkoma cechami które zdradzają ich dziedzictwo. Mówi się że wszystkie diablęta pochodzą ze związków endogenicznych ludzi i czartów, z okrutnymi cechami tych istot, ale rozcieńczonymi przez czas. Najbardziej dostrzegalnym znakiem szczególnym są kozie nogi, parzyste racice, rogi, ogony, futro i łuski. Do mniej zauważalnych zalicza się zaostrzone zęby, nienaturalny kolor włosów lub oczu i spiczaste paznokcie.

Relacje: Diablęta są zwykle tolerowane przez inne rasy, jednakże większość z nich nie posuwa się do hojności wobec nich. Wielu im nie ufa oraz boi się ich, a niektórzy okazują im nawet otwartą wrogość. Mieszkańcy kosmopolitycznych terenów, takich jak Sigil, koegzystują z diablętami, więc są bardziej do nich przyzwyczajeni. Nawet jeśli ciągle im nie ufają, nie reagują otwartym strachem lub złością. Generalnie diablęta chętniej współżyją z ciemniejszą stroną społeczeństwa niż z tymi, którzy żyją uczciwie, nawet jeśli diablę jest dobrej natury.

Charakter: Diablęta mogą być dowolnego charakteru, jednakże przez drogę jaką obrali, albo przez ich czarcie pochodzenie, dosyć często mają zły charakter, co sprzyja powstawaniu stereotypów na ich temat.

Ziemie Diabląt: Diablęta nie zamieszkują jakichś konkretnych ziem, jednakże najczęściej podróżują w kierunku miast lub innych zamieszkałych terenów, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że zostaną zaakceptowani. Diablęta można spotkać na każdym planie, jednak bardzo niewielu żyje w Wyższych Planach, ponieważ ich mieszkańcy są nieufni wobec wszystkich którzy mają powiązania z Niższymi Planami. Wierzenia: Bardzo niewiele diabląt zostaje klerykami. Nie dlatego, że nie wierzą w istnienie Mocy, raczej z powodu niechęci do stawiania innych ponad sobą. Prędzej będą dążyć do zostania Mocą, niż służyć jednej z nich. Diablęta, które mieszkają w Sigil pociąga Oko Umysłu, ponieważ głoszą oni, że każda istniejąca rzecz może wzrosnąć ponad swoje pochodzenie, stając się większym bytem i zdobyć wielką moc, przez co diablęta mogą wyrosnąć ponad swoje czarcie pochodzenie. Wielu z nich odpowiada filozofia niezależności głoszona przez Wolną Ligę, przy czym i powiązania Ligi z Wielkim Bazarem nie przeszkadzają im. Nie ma frakcji która nie posiadałaby w swoim gronie przynajmniej paru diabląt, posiadają oni światopogląd pojemny jak u żadnej innej rasy, lecz frakcją, którą wybierają jako ostatnią, jest Harmonium, ze względu na ich surowe zasady.

Język: Większość diabląt mówi Handlowym Planarnym, wielu z nich zna parę innych języków, których poduczyli się w czasie swych podróży albo załatwiania interesów w Sigil.

Imiona: Jak wielu ze sferotkniętych, imiona diabląt są zależne od kultury, w której dorastali.

Poszukiwacze przygód: Wiele diabląt zostaje poszukiwaczami przygód. Niektórzy próbują wkręcić się do różnych ugrupowań, inni podążają za ciemną stroną swojego dziedzictwa. Większość jednak obiera awanturniczą drogę z mało szlachetnych powodów. Wielu pogodziło się ze swoją przeszłością i koncentrują się na ustalaniu swojej pozycji, bogactwa i siły. Zdały sobie sprawę, że dawne czasy nie stanowią bariery, więc chętnie próbują zacząć od początku i zdobyć szacunek i prestiż, który może być im odmówiony z powodu ich wyglądu. Poprzez niektóre podróże próbują wynieść się ponad swoje dziedzictwo i zyskać wielką moc w obrębie czartów.

Odgrywanie diablęcia: Kogo tak naprawdę obchodzi pochodzenie ciała? Jeśli ciało kształtuję swe imię czynami, nie można powiedzieć, iż ciebie dotyczą inne prawa. Jeśli wieloświat daje ci cytrynę, użyj jej do zmonopolizowania cytrusowego rynku, wypchnij swoich konkurentów z biznesu i zgromadź ogromne bogactwa. Czasami nie unikniesz sytuacji, w których będziesz musiał nagiąć trochę prawo, ale jest to cena sukcesu i ty chętnie ją zapłacisz. Masz trochę wad, ale nie są one w stanie zatrzymać cię: wznosisz się na szczyt społeczeństwa, a gdy to osiągniesz, nie będziesz słyszeć żadnych szeptów o twoim pochodzeniu.


Cechy rasowe diabląt: Edytuj

* +2 Zręczność, +2 Inteligencja, -2 Charyzma: Diablęta są bystre i zwinne. Jednak ich dziedzictwo Niższych Planów powoduje trochę problemów.
* Średnich rozmiarów humanoid.
* Bazowa szybkość: 9 metrów.
* Widzenie w ciemnościach: 18 metrów.
* Odporność na zimno, ogień i elektryczność: 5.
* Ciemność (Sp): diablęta potrafią użyć zdolności ciemność raz na dzień jak czarownik na tym samym poziomie.
* +2 rasowy bonus do blefowania i ukrywania się.
* Języki automatyczne: Planarny Handlowy, język regionu w którym się wychował.
* Dodatkowe języki: Każdy (oprócz tajnych języków takich jak Druidzki).
* Plan pochodzenia: Każdy (Często jeden z Niższych Planów).
* Ulubiona Klasa: Łotrzyk.
* Modyfikator poziomu: +1.

Zobacz też EdytujTiefling Edytuj

The tieflings are one of the most numerous planetouched races, the offspring of humans and some lower planar denizen. This ancestry causes tieflings to often be shunned by respectable society, driving them to associate with those on the wrong side of the law. Often tieflings grow up with no family or close relations, and few feel the need to look after other members of their kind. Despite these obstacles, tieflings often have a strong personal drive to rise to positions of power, wealth, and respect.

Personality: Some have theorized that tieflings are born sharp, for it seems that they always know a little bit about everything. Part of this is because tieflings are children of the planes; unlike many other races they have no home and are much more willing to explore. Tieflings are often driven to prove that they are better than their fiendish heritage, and thus try to stay on top of things, more so than most other folk. In their desire to rise to the top, however, many tieflings take risks that others would shy away from, and they sometimes find it convenient to bend, or even break, the law. This gives some the impression that tieflings are untrustworthy and deceitful. This is of course not universally true; there are some tieflings that are as virtuous as any paladin. The vast majority, however, seem shady to most.

Physical Description: Tieflings look like normal humans, with only a few physical traits to show their heritage. It is said that all tieflings come from the inbreeding of humans and fiends, with the fiendish traits being diluted over time. The most noticeable of these include: goat legs, cloven hooves, horns, tails, fur, and scales. Note that no tiefling possesses all of these traits, and some possess none of them. The less noticeable traits include pointed teeth, unnatural eye or hair color, and pointed nails.

Relations: Tieflings are generally tolerant of other races, though most other people do not extend this generosity to them. Many distrust and fear them, and a few are openly hostile. Residents of cosmopolitan areas, such as Sigil, interact with many tieflings, and thus are more accustomed to them. While these people still often distrust them, they will not react with open fear or anger. In general tieflings get along better with the shadier side of society than with those who live uprightly, even if the tiefling is of a good nature.

Alignment: Tieflings can be found possessing any alignment, though because of the way they are raised, or perhaps because of their fiendish blood, they seem to have a disposition towards being evil. This could just as likely be a stereotype placed on them, however.

Tiefling Lands: Tieflings do not have any specific lands of their own. However, as a group they gravitate toward cities and other heavily populated areas where they are more likely to be accepted. While tieflings can be found on all of the planes, there are very few residing on the Upper Planes, as the inhabitants there are disturbed by the tieflings’ connections to the Lower Planes.

Belief: There are very few clerics found among the tieflings. This is not because they do not believe in the powers; rather it is because they do not like putting others above themselves. They would rather strive to be a power than to worship one. Tieflings who find themselves in Sigil are naturally attracted to the Mind’s Eye, as it preaches that all beings can rise above their origins to greater things, and gain great power by doing so, just as many tieflings have risen above their fiendish origins. Many are also attracted to the Free League, as its philosophy of independence suits them well, plus its association with the Grand Bazaar doesn’t hurt. There is no faction that doesn’t contain at least some tiefling members, as they have as diverse a world-view as any race, but the faction that appeals to them least is the Harmonium, whose strict regulations attract few tieflings.

Language: Most tieflings speak Planar Trade, as well as a few other languages they may have picked up either from their planar travels or their dealings in Sigil.

Names: Like many of the planetouched, tieflings names are based on whatever culture they were raised in.

Adventurers: Many tieflings end up as adventurers. Some are trying to figure out where they belong, and others are coming to grips with their dark heritage. Most are adventurers for far less noble reasons, however. These tieflings have come to terms with their past and are more focused in establishing a name for themselves, along with wealth and power. Realizing that their past doesn’t have to limit them, many tieflings are driven to rise from humble beginnings, and gain the respect and prestige that may be denied to them because of their appearance. This drives some to embrace their heritage and attempt to rise to great power within the ranks of the fiends themselves.

Roleplaying a Tiefling: Who really cares where a body came from? If a body makes a name for himself through his deeds none can say that he didn’t earn it. If the multiverse gives you lemons use them to corner the lemon market, push your competitors out of business, and amass a huge pile of coin. Sometimes it may be necessary to bend the law a little, but that is the price of success, and you are willing to pay it. You may have some disadvantages, but no one can stop you now; you will rise to the top of society, and then you won’t have to hear any whispers about your origins again.


Tiefling Racial Traits Edytuj

•  +2 Dexterity, +2 Intelligence, –2 Charisma: Tieflings are nimble both in wit and body. However, their Lower Planar heritage makes some uneasy.
•  Medium-size humanoid.
•  Tiefling base speed is 30 feet.
•  Darkvision up to 60 feet.
•  Cold, fire, and electricity resistance 5.
•  Darkness (Sp): Tieflings can use darkness once per day as cast by a sorcerer of their character level.
•  +2 racial bonus to Bluff and Hide checks.
•  Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic).
•  Plane of Origin: Any (Often one of the Lower Planes).
•  Favored Class: Rogue.
•  Level Adjustment +1.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki