FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.


TłumaczenieEdytuj

Frakcja a sektaEdytuj

Kiedyś łatwo było powiedzieć, co różni sektę od frakcji. Piętnaście frakcji dzierżyło władzę w Sigil, a cała reszta to były sekty. Teraz, gdy władzy nie dzierży nikt, te dwa terminy utraciły swój tradycyjny sens. Większość grup, które były sektami, wciąż są tak postrzegane, podobnie jak lwia część nowopowstałych grup. Guwernaci swego czasu prowadzili dyskusje na temat klasyfikacji tych grup. Dajmy na to, niektórzy uważają wciąż uważają Pierścienodawców za sektę, inni uznają ich za frakcję, ze względu na ich rosnące wpływy. Podobnie ma się to ze Strażnikami Zagłady, którzy według części Guwernatów stali się sektę. Decyzję tą uzasadniają znacznym osłabieniem Tonących, którzy nie mogą już być uznawani przez uczonych za posiadających jakiekolwiek szersze wpływy.

Ostatecznie właśnie to umownie rozróżnia frakcje i sekty: wpływy i, w o wiele mniejszym stopniu, potencjalne wpływy. Sekty to grupy mające, z takich czy innych powodów, mniejsze znaczenie wśród sfer, natomiast frakcje działają na większym obszarze, nierzadko obejmującym cały wieloświat. To dość popularne podejście to klasyfikowania czegoś, co większość istot (przynajmniej w Sigil i Wielkim Kole) ma za jakieś pomniejsze grupy. What is written here is how majority of people in Sigil, as well as rest of great ring, see less important groups of Multiverse. W pewnym stopniu

What’s represented here is the popular view of things… what most folk, at least in Sigil and Great Ring, consider to be lesser groups of multiverse. To a certain extent, classification is arbitrary, but most Planar-minded folk consider it important, even if they don’t agree on what a faction is, much less which falls into which category.

Klasa Prestiżowa: Fanatyk FrakcyjnyEdytuj

Czasem dołączenie do frakcji nie wystarcza. Nieliczne przypadki oddają się sprawie w całości, wliczając w to tak ciała, jak i umysły. Osoby te uważane są za fanatyków. Czystość ich wiary zapewnia im moc, czasem wykraczającą nawet poza frakcyjnych bojowników lub magów. Ich fanatyzm wynika nie z lojalności do frakcji, lecz z wiary w ideę, co upodabnia ich do gestorów.

Przypadki te nie są powszechne dla żadnej frakcji, czy profesji, ponieważ by zasłużyć na miano fanatyka, konieczna jest pewna doza samo poświęcenia dla własnej wiary. Rzadko się zdarza, by ktoś został fanatykiem, jeśli jego charakter lub profesja jest sprzeczna z poglądami frakcji. Wielu frakcyjnych fanatyków stanowi faktotum, jako że doskonale odnajdują się we frakcji i szybko zyskują pozycje. Wyjątkami są ci zapaleńcy, którzy skrajnymi przekonaniami zrażają do siebie innych członków.

Kość wytrzymałości: k8 Wymagania: Bazowa premia do ataku: +4 Bazowy Rzut Obronny na Wytrwałość: +2, Refleks: +2 Wola: +2 Umiejętności: Wiedza (frakcje i gildie) 3 rangi. Atuty: Dowolne dwie zdolności frakcyjne z tej samej frakcji. Specjalne: Musisz być członkiem frakcji.

Umiejętności klasowe: Koncentracja (Bd), Wiedza (frakcje i gildie, int), Wiedza (historia, Int), Wiedza (plany, Int), Wyczucie pobudek (Rzt), Zastraszanie (Cha), Zdobywanie informacji (Cha) Spot (Wis).


Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + mod. z Int. Poziom BPA Wytrwałość Refleks Wola Specjalne 1 +0 +2 +0 +2 Dodatkowy Atut Frakcyjny 2 +1 +3 +0 +3 Dodatkowy Atut Frakcyjny 3 +2 +3 +1 +3 Dodatkowy Atut Frakcyjny


Zdolności klasowe - oto cechy klasy prestiżowej Frakcyjny Fanatyk. Biegłość w broni i pancerzu: Frakcyjny fanatyk nie otrzymuje biegłości w broni czy pancerzu. Dodatkowy Atut Frakcyjny: Na każdym poziomie, fanatyk frakcyjny zyskuje dodatkowy atut przynależny do frakcji, do której należy. Innymi słowy, każdy atut wymagający przynależności do tej frakcji. Ponadto, może wybrać dowolny atut jako dodatkowy tak długo, jak jest on konieczny wzięcia atutu, którego jego frakcja wymaga. Wciąż musi spełniać pozostałe wymogi atutu, przed wybraniem go.

Informacja dla wieloklasowców: Paladyn lub mnich mogą powrócić do swej pierwotnej klasy po wybraniu tej prestiżowej klasy bez ograniczeń tak długo, jak ich frakcja należy do następujących: Harmonium, Łaskobójcy, Skurlobójcy, Synowie Łaski, Stowarzyszenie Porządku.

OryginałEdytuj

Faction vs. SectEdytuj

Used to be you could tell the difference between a sect and a faction. The fifteen factions held power in Sigil and everybody else was a sect. Now that nobody’s holding power in Sigil, the two terms are used in a traditional sense. Most groups that were sects are still regarded as sects, along with most new groups. Guvners have gotten over debates in their classifications of groups - some say the Ring-Givers are a sect, and are still a sect, while others say their growing influence reclassifies them as a faction. Other Guvners say the Doomguard is now a sect, their faction weakened to the point where it can’t be considered by learned people to have any sort of widespread influence.

But, ultimately, that’s the telling point between factions and sects - influence, or at the very least, potential influence. Sects are the groups with less influence across the planes as a whole, for one reason or another, while factions are those groups with both a multiversal scope and a means of fulfilling that scope. What’s represented here is the popular view of things… what most folk, at least in Sigil and the Great Ring, consider to be the lesser groups of the multiverse. To a certain extent, the classification is arbitrary, but most Planar-minded folk consider it important, even if they don’t agree on what a faction is, much less which falls into which category.


Faction Fanatic ClassEdytuj

Sometimes, joining a faction isn’t enough. A rare few dedicate themselves wholly to their faction, putting both mind and body into their belief. These folks come across as fanatics to most, but their purity of belief grants them power, sometimes beyond even that of a faction’s militant or arcane suborders. Their fanaticism derives not from loyalty to the faction, but a willingness to believe that is beyond even that of most servants of the Powers.

Faction fanatics are not particularly common to any particular faction or profession, though they require a certain amount of self-sacrifice to belief and a firm resolve. Rarely does somebody become a faction fanatic if their alignment or profession is counter to that of the faction. Many faction fanatics are factotum, though most faction fanatics find themselves gaining stature within the faction rapidly. The rare exceptions are those faction fanatics that are so extreme in their belief as to alienate most other members of the faction.


Hit Die: d8 To qualify to become a faction fanatic, a character must fulfill the following criteria. Base Attack Bonus: +4 Base Fortitude Save: +2 Base Reflex Save: +2 Base Will Save: +2 Skills: Knowledge (factions & guilds) 3 ranks. Feats: Any two faction feats from the same faction. Special: You must be the member of a faction. Class Skills The faction fanatic’s class skills (and the key ability for each skill) are Concentration (Con), Gather Information (Cha), Intimidate (Cha), Knowledge (factions & guilds, Int), Knowledge (history, Int), Knowledge (the planes) (Int), Sense Motive (Wis), and Spot (Wis).


Skill Points at Each Level: 4 + Int modifier. Level BaB Fort Ref Will Special 1 +0 +2 +0 +2 Bonus Faction Feat 2 +1 +3 +0 +3 Bonus Faction Feat 3 +2 +3 +1 +3 Bonus Faction Feat


Class Features The following are features of the faction fanatic prestige class. Weapon and Armor Proficiency: Faction fanatics gain no proficiency with armor or weapons. Bonus Faction Feat: At each level, the faction fanatic gains a bonus feat from the faction he belongs to – in other words, any feat with that faction as a requirement. Furthermore, he may take any feat as a bonus feat as long as it is a requirement of any of the feats that have his faction as a requirement. He must still be able to meet any other prerequisites of the feat he is choosing to select it.

Multiclassing Note: A paladin or monk may return to their base class after taking this prestige class without restriction, as long as their faction is one of the following: Fraternity of Order, Harmonium, Mercykillers, Sodkillers, or Sons of Mercy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki