FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.


TłumaczenieEdytuj

Nowo przybyli do planów często postrzegają frakcje jak między planarne organizacje. Ostrożne pierwszaki mogą nazywać je kultami, co nie będzie dalekie od prawdy. Frakcje są stworzone wokół powszechnie rozumianej wiary w filozofie wystarczająco ponętnych, by skupić istoty pośród niezliczonych sfer. Zwłaszcza w Planach Zewnętrznych, gdzie wiara potrafi stanowić namacalną siłę, frakcje utrzymują znaczne wpływy, zależne głównie od ich wielkości i siły ich ideałów. Wiara dużych grup potrafi kształtować rzeczywistość, dostosowując w końcu Wieloświat do ich mentalności. Żarliwi wyznawcy zyskują zdolności związane z ich przekonaniami, a dogłębne działanie wielkiej liczby podobnych umysłów mogą zmienić naturę całego planu. W ten sposób, większość frakcji konstruuje światopogląd będący jednocześnie ścieżką do potęgi, zrozumienia wszechświata lub po prostu sensu życia. Oczywiście, frakcje zazwyczaj nie zadowalają się wygodnym siedzeniem i dyskusjami o najlepszych elementach wiary. Znacznie bardziej gustują w przekonywaniu reszty wieloświata do własnych poglądów. Wśród części mieszkańców planów, żywiących urazę do frakcji, zwykło się mówić o frakcjach jako "filozofach z maczugami", w czym jest trochę słuszności, gdyż niektóre z nich są otwarte na każdą drogę mogącą udowodnić, że to właśnie oni mają rację. Póki co żadna nie zbliżyła się do zdecydowanego zwycięstwa, lecz rywalizacja o serca i umysły planów zawsze była zajadła, a decydujący się na pasywność często znikali pod wzrostem ciężaru bardziej zaraźliwych filozofii.

Większość frakcji funkcjonuje jako skupiska istot, by wspierać dzielących te same idee, zapewniając twierdze, bądź meliny, które każdy członek można zwać domem. To zapewnia członkom kontakty, zasoby, a także ochronę, których raczej nie potrafiliby osiągnąć na własną rękę. Niemniej, Wieloświat zawsze był wypełniony przez siły chcące powszechnej akceptacji. Nie ma zbyt wiele miejsca dla frakcji, które nie potrafią utrzymać swą pozycji w cichej wojnie o umysły planów; jeżeli frakcja nie może powstać i głosić swe nauki lub o nie walczyć, jej dni są policzone. Aczkolwiek nie wszystkie frakcje musiały walczyć o swą egzystencję. Niektóre posiadają cele, idee i wierzenia tak powszechnie rozciągające się pośród planów, że nie potrafiłyby zniknąć nawet w obliczu biernej apatii członków.

W pewnej chwili ilość frakcji, a nawet definicja pojęcia "frakcja" uległa drastycznym przemianom. Głównie, by sfrustrować osoby układające poprzednie definicje tych ugrupowań. W tym miejscu znajdziesz najpowszechniejszy opis, czym frakcje są i co oznacza bycie członkiem jednej z nich. Do niedawna, centrum aktywności i rekrutacji frakcji było Sigil. Nawet teraz większość Klatkarzy (Cagers) należy lub sympatyzuje z frakcjami, a mieszkańcy planów zaczęli zwiększać ilość tych ugrupowań i zwiększać ich siły z powodu ich oddziaływania poza granicami miasta. Zazwyczaj dołączenie do frakcji następuje w celu samorealizacji życia człeka, jednak polityka i intrygi wśród których się obracają wystarczą, by każdego pochwycić do tej plątaniny. Właściwe zrozumienie rozmiaru frakcyjnych konfliktów może być zrozumiałe jedynie przez poznanie ich historii.

OryginałEdytuj

Newcomers to the planes often view the factions as planar-based organizations. A canny prime might call them cults, and they're not far off. Factions are formed around some widely held belief - some philosophy alluring enough to unite people across multiple planes. Especially in the Outer Planes, where belief is often a tangible force, factions hold a significant amount of power due largely to their size and the strength of their ideals. The beliefs of a large group can influence reality, changing the multiverse to suit their mindset, after all. Fervent believers gain abilities related to their perspective and a profound action by a great number of like minds could cause the nature of an entire plane to change. Thus, most factions espouse a viewpoint that is also a path to either power, understanding of the multiverse, or simply the meaning of life. Of course, most of the factions aren't content to sit back and argue the finer points of belief; rather, they are devoted to convincing the rest of the multiverse to see things their way. Planars that have some grievance against the factions might call them “philosophers with clubs”, and the truth of that statement is many of the factions are willing to do whatever it takes to prove that they’re right. None have made a decisive victory, but competition for the hearts and minds of the planes has always been fierce, and those that stop trying are often lost under the weight of more infectious viewpoints.

Most factions act as a network of people to support those that hold the same ideals, providing strongholds or hangouts that any faction member can call home. This provides members with contacts, resources, and even protection they likely couldn't achieve on their own. Individual members are likewise expected to provide mutual support for fellow factioneers. After all, the multiverse has always been filled with forces that want their viewpoint universally accepted. There isn't much room for factions that can't hold their own in the quiet war for the minds of the planes; if a faction can't stand up and spread the word or fight for what they stand for, their days are numbered. Not all factions have had to battle for their existence, however. Some simply have goals, ideas, or beliefs that are so universally appealing across the planes that they fail to vanish, even if their members seem apathetic to their cause.

Over time, the number of factions and even the very definition of the word "faction" have changed drastically, much to the frustration of those that seek to define these planar groups. What you'll find here is the most recent description of what a faction is and what it means to be a member of one. Until recently, the center of faction activity and recruiting was in Sigil. Even now, the majority of Cagers are faction members of some sort, and planars across the multiverse are beginning to sign up in increasing numbers as the factions strengthen their influence abroad. Joining a faction normally equates to improvement in a body's life, but the web of politics and intrigue the factions spin across the multiverse is enough to catch anyone in the mix. Proper understanding of the extent of faction conflict can only be truly understood by examining their history.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki